Otkrij savršenu kafu

Ground coffeeRight leaf illustrationSecond bean illustrationThird bean illustrationFourth bean illustrationFifth bean illustrationSixth bean illustrationFirst bean illustrationSvježa mljevena kafa
Svježa mljevena kafa
Ground coffeeRight leaf illustrationSecond bean illustrationThird bean illustrationFourth bean illustrationFifth bean illustrationSixth bean illustrationFirst bean illustrationBlack ’n’ Easy
Black ’n’ Easy
Ground coffeeRight leaf illustrationSecond bean illustrationThird bean illustrationFourth bean illustrationFifth bean illustrationSixth bean illustrationFirst bean illustrationInsta Grand
Insta Grand

#idemonakafu

#Zabava #Recept #Kviz #I miris i ukus #daimamovremenaPogledaj sve
Koliko dobro nas poznaješ?
Kviz

Koliko dobro nas poznaješ?

Upoznaj Grand Kafu

Pravila zaštite privatnosti

Pravila zaštite privatnosti

Atlantic Grand d.o.o (dalje u tekstu: Društvo ili mi) je dio poslovnog sistema Atlantic Grupe unutar kojeg se uspostavljaju i primjenjuju visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, a koji podrazumijevaju odgovorno, zakonito i etičko ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe, uključujući poštivanje privatnosti i zaštite ličnih podataka.

Rukovodeći se navedenim standardima, Društvo kao voditelj obrade unutar poslovnog sustava Atlantic Grupe prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno u skladu s važećim propisima i poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite ličnih podataka od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svjesno da je zaštita ličnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Zato vam želimo pokazati koje lične podatke prikupljamo, kako njima upravljamo i kako se brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrha, obim i pravni osnov obrade

Lični podaci se prikupljaju u posebne, eksplicitne i zakonite svrhe, u potrebnoj mjeri i obrađuju se na način koji je u skladu s tim svrhama.

Kompanija će prikupljati i obrađivati lične podatke samo u slučajevima kada je to dozvoljeno propisima:

  • obrada je neophodna radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
  • kada je lice na koje se podaci odnose dalo dozvolu za obradu svojih podataka;
  • obrada je neophodna za izvršavanje ugovora u kojem je lice strana ili da bi se izvršile radnje na zahtjev lica prije zaključivanja ugovora;
  • obrada je neophodna da bi se zaštitili ključni interesi lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
  • obrada je neophodna za legitimne interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas direktno ili indirektno identificiraju, na primjer vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo će vaše lične podatke prikupljati samo ako vi izričito predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtjevom za određene radnje prije zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronske novosti, učestvovanja u anketama, konkursima i nagradnim igrama, naručivanja uzoraka ili brošura, molbi za donacije te prilikom traženja informacija, predaje biografije ili otvorene ponude ili prijave na konkurse za otvorena radna mjesta, kao i zapošljavanjem u našem društvu...).

Vaše lične podatke prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. da bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informirali vas o našim proizvodima, rezultatima konkursa ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje prije zaključivanja ugovora, ili izvršili druge zakonske ili pravne obaveze koje imamo. Iz tih razloga Društvo ponekad treba prenijeti podatke drugim kompanijama unutar Atlantic Grupe i povezanim društvima ili vanjskim pružateljima usluga na daljnju obradu. Pružaoci usluga ili izvršitelji obrade ličnih podataka mogu se, na primjer, angažirati u kontekstu usluga centra za pozive, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organiziranje i provođenje nagradnih igara. Društvo od tih strana traži da prihvate važeće zakonske propise, poštuju naša uputstva i pridržavaju se naših internih pravila o zaštiti ličnih podataka, kao i zahtjeva za primjenu adekvatnih organizacionih i tehničkih mjera zaštite. Vaši lični podaci iz istih će se razloga ponekad morati prenijeti u zemlje EU ili van EU, pri čemu Društvo osigurava da taj prijenos bude u skladu sa zakonom i važećim propisima uz primjenu svih dostupnih i odgovarajućih mjera zaštite ličnih podataka.

Društvo garantuje da nikome neće prodavati vaše lične podatke te da neće prosljeđivati ili posuđivati vaše lične podatke trećoj strani, osim ako je to neophodno za ispunjenje određene svrhe za koju ste nam ih dali, tj. garantuje da se vaši podaci neće predati nijednom neovlaštenom primaocu.

Moguće je da vaše lične podatke moramo dostaviti nadležnom javnom organu ako to zahtijeva zakon ili drugi obavezujući propis.

Prikupljeni podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno, s obzirom na svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.

Upotreba ličnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kada se vaši lični podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe u skladu sa važećim zakonskim propisima iz područja zaštite ličnih podataka, vaši podaci sačuvat će se i koristiti u te svrhe, npr. za slanje novosti, uzoraka proizvoda, pozivnica za učešće u takmičenjima i nagradnim igrama, putem e-pošte ili pošte ili drugog komunikacijskog kanala koji ste prihvatili.

Ako će se vaši lični podaci koristiti u svrhu slanja pojedinačnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz kreiranje i održavanje korisničkog profila, o tome ćete biti obaviješteni unaprijed, odnosno prije slanja takvih reklama i promocija, a mi ćemo prije takve obrade podataka svakako od vas zatražiti poseban, izričit i informirani pristanak. 

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje učinkovitosti naših internet usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodaje, putem anketa ili drugih upita, ili na način koji osigurava da su vaši lični podaci anonimizirani, tj. ne mogu se povezati s licem.

Ostvarivanje prava ispitanika 

U svakom trenutku možete od nas zatražiti informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo ili zatražiti njihov ispravak, možete zatražiti prestanak upotrebe ili brisanje vaših ličnih podataka ili povlačenje privole za sve ili samo neke svrhe (osim kada je to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada podaci više ne dozvoljavaju identifikaciju), odnosno prijenos podataka drugom izvršitelju obrade pod zakonskim uvjetima ili odjavu od primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Takođe možete uložiti prigovor o upotrebi vaših ličnih podataka u situacijama koje zasnivamo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo u svrhe direktnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj mjeri, vodimo računa da su vaši lični podaci koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za njihovu tačnost na vama i molimo vas da ih redovno i pravovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtjev za promjenu ili ispravak.

Da biste ostvarili sva svoja prava i obaveze u vezi sa upotrebom ličnih podataka, možete se obratiti na adresu e-pošte ili adresu sjedišta Društva, koja je navedena na web lokaciji ili na adresu e-pošte: [email protected] ili prema uputstvima navedenima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom kontaktiranja i upućivanja gore navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neovlaštenu obradu ličnih podataka.

Po prijemu vašeg zahtjeva izvršit ćemo traženu aktivnost unutar određenog roka, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahtjeva, o čemu ćemo vas po potrebi obavještavati, a sve u skladu sa zakonom. 

Maloljetnici

U pravilu ne prikupljamo lične podatke maloljetnika. Ako su nam takvi podaci proslijeđeni bez pristanka roditelja ili zakonskih staratelja, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tome ćemo se rukovoditi uputstvima koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog staratelja.

Ako u neku svrhu i dalje prikupljamo lične podatke maloljetnika u dobi u kojoj je, prema važećim zakonima, potrebna suglasnost roditelja za obradu njihovih ličnih podataka, pružit ćemo odgovarajuće informacije o tome i primijeniti razumne mjere da utvrdimo da su maloljetnici imaju suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja.

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere da bismo spriječili gubitak vaših podataka, promjenu, krađu ili pristup od strane neovlaštene treće strane, ili bilo kakvu neovlaštenu obradu. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je samo na one zaposlene kojima su ti podaci potrebni za pružanje naših usluga, odnosno za rješavanje vašeg upita. Svoje zaposlene kontinuirano educiramo o važnosti povjerljivosti podataka te očuvanja privatnosti i zaštite vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih duže nego što je potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj web lokaciji ponekad ćete moći pronaći veze na druge web lokacije ili portale, a možemo vam ponuditi i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Preporučujemo da se upoznate sa pravilima o zaštiti ličnih podataka tih portala ili društvenih mreža ili trećih strana, kao i poduzetim sigurnosnim mjerama, jer se oni mogu razlikovati od ovih pravila i naših poduzetih mjera te mi za to ne snosimo odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere za zaštitu ličnih podataka od slučajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili uvida, ne možemo garantovati da neki od podataka koje prikupljamo nikada neće biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih pravila zaštite privatnosti.

U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim stranama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate tokom pristupanja ili upotrebe drugih portala, odnosno direktno trećim stranama (npr. kada učestvujete u sponzoriranim aktivnostima), u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim stranama zbog dostavljanja ličnih podataka.

Ažuriranja i izmjene

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili ažurirati dijelove ovih pravila. Povremeno posjetite našu web lokaciju da biste bili upoznati s izmjenama i ažuriranjima Pravila. Datum primjene aktuelne verzije Pravila će biti naznačen.

Ova pravila su zadnji put izmijenjena 04.03.2022. godine.